Åpenhetsloven – Hva betyr dette for oss?

Åpenhetsloven er utformet for å fremme åpenhet, innsyn og demokratisk deltakelse i offentlige beslutningsprosesser. Det er viktig å merke seg at det kan være begrensninger i retten til innsyn av hensyn til personvern, forretningshemmeligheter eller nasjonal sikkerhet. Disse begrensningene må balanseres mot prinsippet om åpenhet og retten til informasjon.

I vårt konsern har Åpenhetsloven en naturlig posisjon og vi jobber strukturert for å sikre at vi i alle ledd er transparente og har nok informasjon til å vite at vi opptrer rett og tar vårt samfunnsansvar. Vi jobber iherdig for å implementere åpenhetskultur i alle ledd av vår forretning, etterleve lover og forskrifter, og engasjere oss aktivt i kommunikasjon med offentligheten.

I vår virksomhet skal ikke vår fremgang og inntjening gå på bekostning av andres grunnleggende rettigheter.

Ønsker du en samtale med oss relatert til Åpenhetsloven, så er vi tilgjengelige for deg og dere.

Under finner du en kort oversikt om hvordan vi jobber med Åpenhetsloven i hverdagen og organisatorisk.
Vi har solid fokus og jobber oss strukturert bedre.

 

Vi følger til enhver tid gjeldende lover og forskrifter:

Dette gjelder alle relevante lover og forskrifter som omhandler miljø, sikkerhet, gjenvinning, utvinningstillatelser og lignende. Vi har høy grad av kompetanse og jobber strukturert for å være oppdaterte til enhver tid.

Oversikt over offentliggjør nødvendig informasjon:

Vi identifiser hvilke typer informasjon som er relevante for offentligheten i henhold til Åpenhetsloven, som tillatelser, inspeksjonsrapporter, miljøvurderinger og konsekvensutredninger. Dokumentasjon deler vi ved forespørsler, innsyn og orienterer i våre kanaler der det er naturlig og relevant, som for eksempel at dette ligger ute på våre nettsider.

Vi legger til rette for innsynsforespørsler:

Vi har prosedyre for å håndtere innsynsforespørsler fra offentligheten. Disse forespørslene behandles i henhold til Åpenhetslovens krav, og informasjonen tilgjengeliggjøres med mindre det er juridiske grunner til å avslå forespørslene.

Kommuniserer proaktivt:

Vi jobber utover lovens krav og kommuniserer proaktivt med lokal samfunnet og interessegrupper. I bestemte prosjekter har vi informasjonsmøter, rapportering om miljøpåvirkning og regelmessig dialog om virksomhetens aktiviteter og planer.

Utdanning og opplæring:

Vi som ansatte har egne økter om Åpenhetsloven og betydningen av å sikre at informasjon er tilgjengelig for offentligheten. Dette bidrar solid til å skape en kultur for åpenhet internt i organisasjonen slik at alle eier dette i hverdagen i egen rolle.

Vi utvikler og implementer etisk retningslinjer som fremhever viktigheten av åpenhet, integritet og samfunnsansvar i alle virksomhetens aktiviteter.

Aktivt samarbeid med myndighetene:

Vi samarbeider aktivt med offentlige myndigheter for å sikre at alle krav i Åpenhetsloven blir oppfylt. Dette kan inkludere regelmessig rapportering og dialog om relevante pågående saker.

Evaluering og forbedring:

Vi gjennomfører jevnlige evalueringer av selskapets etterlevelse av Åpenhetsloven og identifiser områder der forbedringer kan gjøres.